سلام مطلبتون بدک نبود ولی از نقشه کشی چیزی نگفتین

منظور فقط بافتن یاد میدم یا طراحی هم هست؟