خیلی هنر قشنگی بود این ربان دوری نمی‌دونستم انقد کار داره