مجتمع فنی اصلا آموزششون خوب نیس و امکاناتشون درمقابل هزینه ای ک میکنین کافی نیس