تنیس خاکی تو مشهد کجاس باشگاش؟

واسه سن سی سال مناسبه؟