رادیو نیکارو | اپیزود شماره یک : مقدمه ای در باب نوجوانی

آنچه خواهیم شنید: _ درک‌ صحیح روحیات یک نوجوان _ راهکار در خصوص چگونگی رفتار با او