آیا خلاقیت آموختنی است؟

آیا خلاقیت آموختنی است؟ براي سالهاي متمادي، باور مرسوم بر این بوده است که انسانها دو دسته اند. دستۀ اول افرادي خلاق، خوش فکر، داراي روح آزاد و کارآفرین بوده . دستۀ دوم فاقد این ویژگی ها هستند. بنابراین، بعضی از افراد در سر دیگر این طیف قرار گرفته و به انسانهایی با منطق محدود، …

آیا خلاقیت آموختنی است؟ ادامۀ مطلب »