مرکز زبان انگلیسی کالج دانشگاه فردوسی

کالج دانشگاه فردوسی مرکز زبان انگلیسی کالج دانشگاه فردوسی در قرن حاضر که به عنوان قرن ارتباطات شناخته شده، اهمیت آموزش زبا نها در توسعه کشورها، با توجه به لزوم برقراری ارتباط با دیگر ملل، دستیابی به علوم جدید و فناوری، و نیز تباد ل فرهنگ ها، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. …

مرکز زبان انگلیسی کالج دانشگاه فردوسی ادامۀ مطلب »