کارآفرینان اجتماعی

عصر حاضر عصر کارآفرینی است و روزی نیست که از رسانه ها و افراد مختلف در مورد کارآفرینان سخنی به گوش ما نرسد، کسانی که در رشته کار خود تحول عمیقی ایجاد نموده و سود سرشاری به جیب می زنند. این افراد پیشروان و پیش قراولان تحول، رشد و توسعه اقتصادی هستند که از ثمره …

کارآفرینان اجتماعی ادامۀ مطلب »