اخترشناسی

تماشای رقص نور ( هنرو دانش اخترشناسی) وقتی به آسمان نگاه میکنید یعنی مشغول ستاره شناسی هستید . هزاران سال بود که نوع بشر هرآنچه از آسمان میدانست “اخترشناسی” تنها با مشاهده اش دریافته بود. جهان پیرامونتان را تماشــا کنید و بکوشید از آن ســر دربیاورید. پس در شــبی بی ابر بیرون بروید و به آسمان بنگرید. …

اخترشناسی ادامۀ مطلب »