مرکز زبان انگلیسی کالج دانشگاه فردوسی

کالج دانشگاه فردوسی مرکز زبان انگلیسی کالج دانشگاه فردوسی در قرن حاضر كه به عنوان قرن ارتباطات شناخته شده، اهميت آموزش زبا نها در توسعه كشورها، با توجه به لزوم برقراري ارتباط با ديگر ملل، دستیابی به علوم جديد و فناوري، و نيز تباد ل فرهنگ ها، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. …

مرکز زبان انگلیسی کالج دانشگاه فردوسی ادامۀ مطلب »