دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان آیلتس ایران31


زمینه فعالیت:

انگلیسی


مدیریت آموزشگاه:
این روزها یادگیری زبان انگلیسی امری لاینفک و بسیار مهم است. شما بنا به هر دلیلی که بدان فکر کنید به یادگیری زبان انگلییس نیازمندید. اگر بخواهید از منابع مطالعاتی خارجی استفاده کنید، در داخل ایران شغل بهتری بیابید، ادامه تحصیل دهید، مهاجرت کنید و یا با دنیا در ارتباط باشید شما نیازمند برقراری ارتباط هستید که ابزار این ارتباط امروزه با زبان انگلیسی مقدور است. برای نیل به این هدف یافتن یک مدرس خوب (بهترین معلم خصوصی آیلتس) و یا یک آموزشگاه خوب اصولی ترین و بهترین روش یادگیربی زبان انگلیسی است. -درصورت تمایل میتوانید تنها از مشاوره و برنامه ریزی بهرهمند شوید. - کلاس ها هم به صورت خصوصی و هم نیمه خصوصی برگزار میشود.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021886****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.ieltsiran.ir

این روزها یادگیری زبان انگلیسی امری لاینفک و بسیار مهم است. شما بنا به هر دلیلی که بدان فکر کنید به یادگیری زبان انگلییس نیازمندید. اگر بخواهید از منابع مطالعاتی خارجی استفاده کنید، در داخل ایران شغل بهتری بیابید، ادامه تحصیل دهید، مهاجرت کنید و یا با دنیا در ارتباط باشید شما نیازمند برقراری ارتباط هستید که ابزار این ارتباط امروزه با زبان انگلیسی مقدور است. برای نیل به این هدف یافتن یک مدرس خوب (بهترین معلم خصوصی آیلتس) و یا یک آموزشگاه خوب اصولی ترین و بهترین روش یادگیربی زبان انگلیسی است. -درصورت تمایل میتوانید تنها از مشاوره و برنامه ریزی بهرهمند شوید. - کلاس ها هم به صورت خصوصی و هم نیمه خصوصی برگزار میشود.