دوره فعال در نیکارو دارد

پیست اسکیت کوهسنگی177


زمینه فعالیت:

اسکیت


مدیریت آموزشگاه:

آموزش زیر نظر مربیان رسمی فدراسیون
در سه سطح مبتدی، پیشرفته و حرفه ای

بیشتر
;
کوهسنگی - ( نمایش آدرس ) 091551****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/koohsangiski

آموزش زیر نظر مربیان رسمی فدراسیون
در سه سطح مبتدی، پیشرفته و حرفه ای