دوره فعال در نیکارو دارد

پیست اسکیت آسا51


زمینه فعالیت:

اسکیت


مدیریت آموزشگاه: آقای مرتاض

برگزاری دوره های اسکیت

بیشتر
;
طبرسی - ( نمایش کامل ) 091577******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/asaskate

برگزاری دوره های اسکیت