دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه خیاطی ولی زاده918


زمینه فعالیت:

خیاطی


مدیریت آموزشگاه: خانم مژگان ولی زاده

آموزشگاه خیاطی ولی زاده

ویژه بانوان

به همراه اخذ مدرک فنی و حرفه ای

صنایع پوشاک و دوخت های صنعتی

بیشتر
;
هنرستان - ( نمایش کامل ) 051388******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/valizadeh

آموزشگاه خیاطی ولی زاده

ویژه بانوان

به همراه اخذ مدرک فنی و حرفه ای

صنایع پوشاک و دوخت های صنعتی