nikaro-logo

عنوان دوره:

مسابقه جزیره گنج (دختران)

توضیحات و سرفصل های دوره:

 

برای ثبت نام دختران  <اینجا> کلیک کنید

 

شرح مسابقه :

✔ هر تیم در ابتدا یک نقشه گنج دریافت می کند این نقشه شامل ۶ مرحله است که باید با عبور از مراحل مختلف رمز قفلی که مربوط به آن تیم است شناسایی شود.

✔ قبل از ورود به مراحل مسابقه پرسشی در مورد الگویابی که با تاس طرح شده است از افراد تیم پرسیده می شود پاسخ این پرسش یکی از اعداد ۱ تا ۶ است که مشخص می‌کند در اولین مرحله باید به سراغ کدام میز بروند

✔ پس از پاسخ دادن به پرسش الگو یابی افراد تیم به میزی که شماره آن توسط پاسخ آنها مشخص شده می رود و در آنجا باید یک میز بازی ریاضی را انجام دهم

✔ در هر میز وقتی بازی مورد نظر توسط افراد تیم به درستی انجام شد مسئول میز مشخص می کند که آن تیم باید به کدام میز برود

✔ در سه مرحله از مسابقه یعنی مراحل دوم چهارم و ششم سه عدد یک رقمی به افراد تیم داده می‌شود که این سه عدد در کنار هم و رمز یک قفل رمزی سه رقمی را تشکیل می دهند

✔ پس از عبور از ۶ مرحله و یافتن رمز ۳ رقمی افراد تیم باید به سراغ صندوق گنج مسابقه بروند و قفل مربوط به خود را باز کنند

✔ وقتی همه تیم ها بتواند قفل خود را باز کنند در صندوق گنج باز می‌شود اما اگر حتی یکی از تیم ها نتواند رمز قفل خود را پیدا کند در صندوق نخواهد شد بنابراین تیم ها باید به یکدیگر کمک کنند تا همه قفل ها باز شود

✔ پس از باز شدن در صندوق همه افراد کلیه تیم ها می توانند جایزه خود را از درون صندوق گنج بردارند بنابراین همه افراد با همکاری هم برنده مسابقه خواهد بود و در این مسابقه هیچ یک از تیم ها نسبت به دیگری مزیتی ندارد هدف مسابقه انجام یک کار تیمی مشترک توسط کلیه شرکت کنندگان در مسابقه است

ویژگی های مسابقه:


? از سوال کلامی پرهیز می کند

 

? به جای رقابت همکاری را تقویت می کنم

 

? از طریق انجام کار به سنجش فرد می پردازد

 

? دانش آموز را در داستانی مرموز و رویایی قرار می دهد

 

? فکر برد و باخت را از سر دانش آموز بیرون میکند

 

? برای یادگیری ریاضی سواد خواندن و نوشتن را نمی طلبد

 

? ویژگی های فردی برای حضور در فعالیت جمعی را شناسایی می کند

 

همراه با سخنرانی رایگان برای والدین در مورد آموزش ریاضی از طریق بازی

یک سورپرایز هم برای شرکت‌کننده‌ها روز مسابقه داریمویژه کلاس های اول تا ششم

 

 

برای ثبت نام دختران  <اینجا> کلیک کنید

 

شرح مسابقه :

✔ هر تیم در ابتدا یک نقشه گنج دریافت می کند این نقشه شامل ۶ مرحله است که باید با عبور از مراحل مختلف رمز قفلی که مربوط به آن تیم است شناسایی شود.

✔ قبل از ورود به مراحل مسابقه پرسشی در مورد الگویابی که با تاس طرح شده است از افراد تیم پرسیده می شود پاسخ این پرسش یکی از اعداد ۱ تا ۶ است که مشخص می‌کند در اولین مرحله باید به سراغ کدام میز بروند

✔ پس از پاسخ دادن به پرسش الگو یابی افراد تیم به میزی که شماره آن توسط پاسخ آنها مشخص شده می رود و در آنجا باید یک میز بازی ریاضی را انجام دهم

✔ در هر میز وقتی بازی مورد نظر توسط افراد تیم به درستی انجام شد مسئول میز مشخص می کند که آن تیم باید به کدام میز برود

✔ در سه مرحله از مسابقه یعنی مراحل دوم چهارم و ششم سه عدد یک رقمی به افراد تیم داده می‌شود که این سه عدد در کنار هم و رمز یک قفل رمزی سه رقمی را تشکیل می دهند

✔ پس از عبور از ۶ مرحله و یافتن رمز ۳ رقمی افراد تیم باید به سراغ صندوق گنج مسابقه بروند و قفل مربوط به خود را باز کنند

✔ وقتی همه تیم ها بتواند قفل خود را باز کنند در صندوق گنج باز می‌شود اما اگر حتی یکی از تیم ها نتواند رمز قفل خود را پیدا کند در صندوق نخواهد شد بنابراین تیم ها باید به یکدیگر کمک کنند تا همه قفل ها باز شود

✔ پس از باز شدن در صندوق همه افراد کلیه تیم ها می توانند جایزه خود را از درون صندوق گنج بردارند بنابراین همه افراد با همکاری هم برنده مسابقه خواهد بود و در این مسابقه هیچ یک از تیم ها نسبت به دیگری مزیتی ندارد هدف مسابقه انجام یک کار تیمی مشترک توسط کلیه شرکت کنندگان در مسابقه است

ویژگی های مسابقه:


? از سوال کلامی پرهیز می کند

 

? به جای رقابت همکاری را تقویت می کنم

 

? از طریق انجام کار به سنجش فرد می پردازد

 

? دانش آموز را در داستانی مرموز و رویایی قرار می دهد

 

? فکر برد و باخت را از سر دانش آموز بیرون میکند

 

? برای یادگیری ریاضی سواد خواندن و نوشتن را نمی طلبد

 

? ویژگی های فردی برای حضور در فعالیت جمعی را شناسایی می کند

 

همراه با سخنرانی رایگان برای والدین در مورد آموزش ریاضی از طریق بازی

یک سورپرایز هم برای شرکت‌کننده‌ها روز مسابقه داریمویژه کلاس های اول تا ششم

 

برای ثبت نام پسران  <اینجا> کلیک کنید

 

شرح مسابقه :

✔ هر تیم در ابتدا یک نقشه گنج دریافت می کند این نقشه شامل ۶ مرحله است که باید با عبور از مراحل مختلف رمز قفلی که مربوط به آن تیم است شناسایی شود.

✔ قبل از ورود به مراحل مسابقه پرسشی در مورد الگویابی که با تاس طرح شده است از افراد تیم پرسیده می شود پاسخ این پرسش یکی از اعداد ۱ تا ۶ است که مشخص می‌کند در اولین مرحله باید به سراغ کدام میز بروند

✔ پس از پاسخ دادن به پرسش الگو یابی افراد تیم به میزی که شماره آن توسط پاسخ آنها مشخص شده می رود و در آنجا باید یک میز بازی ریاضی را انجام دهم

✔ در هر میز وقتی بازی مورد نظر توسط افراد تیم به درستی انجام شد مسئول میز مشخص می کند که آن تیم باید به کدام میز برود

✔ در سه مرحله از مسابقه یعنی مراحل دوم چهارم و ششم سه عدد یک رقمی به افراد تیم داده می‌شود که این سه عدد در کنار هم و رمز یک قفل رمزی سه رقمی را تشکیل می دهند

✔ پس از عبور از ۶ مرحله و یافتن رمز ۳ رقمی افراد تیم باید به سراغ صندوق گنج مسابقه بروند و قفل مربوط به خود را باز کنند

✔ وقتی همه تیم ها بتواند قفل خود را باز کنند در صندوق گنج باز می‌شود اما اگر حتی یکی از تیم ها نتواند رمز قفل خود را پیدا کند در صندوق نخواهد شد بنابراین تیم ها باید به یکدیگر کمک کنند تا همه قفل ها باز شود

✔ پس از باز شدن در صندوق همه افراد کلیه تیم ها می توانند جایزه خود را از درون صندوق گنج بردارند بنابراین همه افراد با همکاری هم برنده مسابقه خواهد بود و در این مسابقه هیچ یک از تیم ها نسبت به دیگری مزیتی ندارد هدف مسابقه انجام یک کار تیمی مشترک توسط کلیه شرکت کنندگان در مسابقه است

ویژگی های مسابقه:


? از سوال کلامی پرهیز می کند

 

? به جای رقابت همکاری را تقویت می کنم

 

? از طریق انجام کار به سنجش فرد می پردازد

 

? دانش آموز را در داستانی مرموز و رویایی قرار می دهد

 

? فکر برد و باخت را از سر دانش آموز بیرون میکند

 

? برای یادگیری ریاضی سواد خواندن و نوشتن را نمی طلبد

 

? ویژگی های فردی برای حضور در فعالیت جمعی را شناسایی می کند

 

 

همراه با سخنرانی رایگان برای والدین در مورد آموزش ریاضی از طریق بازی

یک سورپرایز هم برای شرکت‌کننده‌ها روز مسابقه داریم

 

              ویژه کلاس های اول تا ششم

 

 

 

 

امتیاز ۰ از ۵

star-emptystar-fullstar-emptystar-fullstar-emptystar-fullstar-emptystar-fullstar-emptystar-full
star-emptystar-empty
مسابقه جزیره گنج (دختران)
مسابقه جزیره گنج (دختران)
مسابقه جزیره گنج (دختران)
مشخصات دوره:
نوع دوره

نوع دوره

حضوری

تاریخ شروع دوره

تاریخ شروع دوره

۲۷ دی ۱۳۹۸

زمان برگزاری

زمان برگزاری

۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰

روزهای برگزاری

روزهای برگزاری

جمعه

تعداد جلسات

تعداد جلسات

۱

مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام

پایان مهلت

امکان پرداخت قسطی

امکان پرداخت قسطی

ندارد

شهر

شهر

مشهد

اطلاعاتی جدید از توانمندی های مغزبا استفاده ازعلوم شناختی

کلاس مورد نظرتان را پیدا نکردید؟

نظرات:

۰

از ۵
star-emptystar-fullstar-emptystar-fullstar-emptystar-fullstar-emptystar-fullstar-emptystar-full

(میانگین امتیاز کاربران)

فضای کلاس
۰.۰ از ۵
کیفیت استاد
۰.۰ از ۵
کیفیت دوره
۰.۰ از ۵
تطابق سرفصل ها
۰.۰ از ۵
هزینه دوره:
۵۰%
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰۰۰

اتمام ظرفیت دوره

discount-course-nikaro
view

افزودن به علاقه مندی ها

۸۵۲ بازدید

برگشت پول

برگشت پول

کارنامه

کارنامه

پشتیبانی

پشتیبانی

academy-logo

برگزار کننده:

آموزشگاه ریاضی هوش و خلاقیت

مشاهده صفحه آموزشگاه
مدرس دوره
تیم باشگاه هوش
تیم باشگاه هوش
درخواست کلاس

اتمام مهلت ثبت نام