سلام.

پیرترین استاد رو کدوم آموزشگاه داره؟ از لحاظ تجربه نه سن