دوره فعال در نیکارو دارد

باشگاه رزمی نخعی کان3331


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه: آقای مصطفی نخعی

باشگاه ورزشی نخعی کان

مدرسه ورزش های رزمی و فردی نمایشی(مصطفی نخعی)

بیشتر
;
کلاهدوز - ( نمایش آدرس ) 091580****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/nakhaie

باشگاه ورزشی نخعی کان

مدرسه ورزش های رزمی و فردی نمایشی(مصطفی نخعی)