دوره فعال در نیکارو ندارد

پژوهشسرای اندیشه142


زمینه فعالیت:

پژوهش سرا


مدیریت آموزشگاه: سرکار خانم دیلم صالحی

پژوهشسرای دانش آموزی مرکزی است که به منظور گسترش فرهنگ تحقیق وپژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعداد ها و رشد خلاقیت های آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم تاسیس می شود .

اهداف :

اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق
- رشد وتوسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان
- تشویق وترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری وفعالیت های علمی وکاربردی
– هدایت و راهنمایی دانش آموزان درجهت علایق و استعدادهایشان
- فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی

امکانات

آزمایشگاه فیزیک :مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی،الکترونیک ،مکانیک،نورواپتیک می باشد
آزمایشگاه شیمی : با ظرفیت 40 هنرجو مجهزبه ترازوهای دیجیتال وهودآزمایشگاهی
آسمان نما :مجهز به امکانات نجومی
آزمایشگاه زیست شناسی و موزه طبیعی :
مولاژ های آموزشی،آناتومی
کاوشکده فناوری ارتباطات و اطلاعات :
پرورش استعدادوشکوفاسازی خلاقیت نوجوانان با توانمندسازی آنان بافناوری ارتباطات واطلاعات به معلمان درجهت افزایش توانایی های حرفه ای آنان ،ایجادزمینه وامکانات لازم برای توسعه وکسترش فناوری ارتباطات واطلاعات درمدارس منطقه 

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

پژوهشسرای دانش آموزی مرکزی است که به منظور گسترش فرهنگ تحقیق وپژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعداد ها و رشد خلاقیت های آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم تاسیس می شود .

اهداف :

اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق
- رشد وتوسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان
- تشویق وترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری وفعالیت های علمی وکاربردی
– هدایت و راهنمایی دانش آموزان درجهت علایق و استعدادهایشان
- فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی

امکانات

آزمایشگاه فیزیک :مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی،الکترونیک ،مکانیک،نورواپتیک می باشد
آزمایشگاه شیمی : با ظرفیت 40 هنرجو مجهزبه ترازوهای دیجیتال وهودآزمایشگاهی
آسمان نما :مجهز به امکانات نجومی
آزمایشگاه زیست شناسی و موزه طبیعی :
مولاژ های آموزشی،آناتومی
کاوشکده فناوری ارتباطات و اطلاعات :
پرورش استعدادوشکوفاسازی خلاقیت نوجوانان با توانمندسازی آنان بافناوری ارتباطات واطلاعات به معلمان درجهت افزایش توانایی های حرفه ای آنان ،ایجادزمینه وامکانات لازم برای توسعه وکسترش فناوری ارتباطات واطلاعات درمدارس منطقه 

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.