دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه موسیقی طبلک569


زمینه فعالیت:

موسیقی


مدیریت آموزشگاه: خانم ساویس‌آقامحمدی

آموزشگاه موسیقی طبلک

آموزش آواز

آموزش موسیقی تخصصی کودک

آموزش انواع ساز

بیشتر
;
هاشمیه - ( نمایش کامل ) 051388******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/zofPyE

آموزشگاه موسیقی طبلک

آموزش آواز

آموزش موسیقی تخصصی کودک

آموزش انواع ساز