دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه موسیقی طبلک1004


زمینه فعالیت:

موسیقی


مدیریت آموزشگاه: خانم ساویس‌آقامحمدی

آموزشگاه موسیقی طبلک

آموزش آواز

آموزش موسیقی تخصصی کودک

آموزش انواع ساز

بیشتر
;
هاشمیه - ( نمایش آدرس ) 051388****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/zofPyE

آموزشگاه موسیقی طبلک

آموزش آواز

آموزش موسیقی تخصصی کودک

آموزش انواع ساز