دوره فعال در نیکارو دارد

هنر آشپزی32


زمینه فعالیت:

آشپزی


مدیریت آموزشگاه: آقای ناصر زحمتکش و خانم آیلار باقری

آموزگاه آشپزی هنر آشپزی

برای دوره های آموزشی مدارک معتبر از طرف سازمان فنی و حرفه ای کل کشور صادر میگردد

بیشتر
;
صادقیه - ( نمایش کامل ) 021440******(نمایش کامل)http://www.honareashpazi.com/

آموزگاه آشپزی هنر آشپزی

برای دوره های آموزشی مدارک معتبر از طرف سازمان فنی و حرفه ای کل کشور صادر میگردد