دوره فعال در نیکارو دارد

باشگاه شطرنج ذهن پویا119


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه: آقای پویا ماری اوریاد

.

بیشتر
;
منطقه 6 - ( نمایش کامل ) 071363******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/zehnepouya

.