دوره فعال در نیکارو دارد

موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان(خانه عمران)599


زمینه فعالیت:

عالی آزاد


مدیریت آموزشگاه: دکترسیفی

آموزشگاه خانه عمران

- برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد

- برگزاری سمینارها و همایش های علمی و تخصصی

- انتشار کتاب های تخصصی و کاربردی

-انتشار فصلنامه خانه عمران

بیشتر
;
راهنمایی - ( نمایش کامل ) 051376******(نمایش کامل)http://www.khanehomran.com

آموزشگاه خانه عمران

- برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد

- برگزاری سمینارها و همایش های علمی و تخصصی

- انتشار کتاب های تخصصی و کاربردی

-انتشار فصلنامه خانه عمران