دوره فعال در نیکارو دارد

هیات تیراندازی خراسان رضوی714


زمینه فعالیت:

تیراندازی


مدیریت آموزشگاه:

هیات تیراندازی خراسان رضوی

بیشتر
;
بلوار فردوسی - ( نمایش کامل ) 051376******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/heiattirandazikh

هیات تیراندازی خراسان رضوی