دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی باشگاه ورزشی پارسیان71


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
آموزش رزمی کیک بوکسینگ تدریس اصولی و استانداد بین المللی کیک بوکسینگ تحت لیسانس سازمان جهانی WKA انگلستان اعطا احکام از فدراسیون ورزش های رزمی و سازمان جهانی WKA
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 0۲۱۶۶۵****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/1RSmnn

آموزش رزمی کیک بوکسینگ تدریس اصولی و استانداد بین المللی کیک بوکسینگ تحت لیسانس سازمان جهانی WKA انگلستان اعطا احکام از فدراسیون ورزش های رزمی و سازمان جهانی WKA