دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی باشگاه های زنجیره ای ستارگان سرزمین سورنا42


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
باشگاه های زنجیره ای ستارگان سرزمین سورنا با نام احتصاری sls، جهت اموزش انواع رشته های مدرن و سنتی رزمی و بدنسازی . برگزاری مسابقات مختلف استانی ، کشوری برگزاری همایش های بین المللی داخلی و خارجی برگزاری دوره ها ، کارگاه ها و کلاس های آموزشی مختلف راه اندازی و مدیریت باشگاه های مختلف ورزشی ایجاد کانون های حمایتی از مربیان و ورزشکاران فعالیت های مختلف جهت توسعه ورش های همگانی حضور در برنامه ها و دوره های مختلف ورزشی داخلی و خارجی و...
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021860****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.slsgym.com

باشگاه های زنجیره ای ستارگان سرزمین سورنا با نام احتصاری sls، جهت اموزش انواع رشته های مدرن و سنتی رزمی و بدنسازی . برگزاری مسابقات مختلف استانی ، کشوری برگزاری همایش های بین المللی داخلی و خارجی برگزاری دوره ها ، کارگاه ها و کلاس های آموزشی مختلف راه اندازی و مدیریت باشگاه های مختلف ورزشی ایجاد کانون های حمایتی از مربیان و ورزشکاران فعالیت های مختلف جهت توسعه ورش های همگانی حضور در برنامه ها و دوره های مختلف ورزشی داخلی و خارجی و...