دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی باشگاه درین250


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه: جناب آقای ساسان خادم 
تدریس کاراته آزاد ساسان خادم کمک مربی تیم ملی کاراته
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 0۲۱۲۲۵****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/ZMe8NV

تدریس کاراته آزاد ساسان خادم کمک مربی تیم ملی کاراته