دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی باشگاه برترین های دوران57


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
آموزش انشین کاراته ترکیبی از کاراته فول و جودو شامل؛ آموزش مبارزات آزاد، دفاع شخصی، بدنسازی رزمی زیر نظر استاد سعید سواحلی مقدم
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091950****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/XDy2tE

آموزش انشین کاراته ترکیبی از کاراته فول و جودو شامل؛ آموزش مبارزات آزاد، دفاع شخصی، بدنسازی رزمی زیر نظر استاد سعید سواحلی مقدم