دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی باشگاه آی کی دو44


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
آموزش پیشرفته ترین شیوه هنر رزمی و دفاع شخصی توسط ناصر رحیمی، مدرس بین المللی در باشگاه ورزشی پولاد
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091279****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.slsgym.com

آموزش پیشرفته ترین شیوه هنر رزمی و دفاع شخصی توسط ناصر رحیمی، مدرس بین المللی در باشگاه ورزشی پولاد