دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه شطرنج پایتخت63


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه:

آموزش شطرنج

بیشتر
;
شریعتی جنوبی - ( نمایش آدرس ) 021228****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/2B9xcU

آموزش شطرنج