دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی آموزش هنر رزمی تای چی چوان58


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
آموزش هنر رزمی سلامت زیستن در سالن ورزشی سرای محله امانیه روز های زوج ساعت 9 شب مناسب برای تمام رده های سنی
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021262****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/ukpt13

آموزش هنر رزمی سلامت زیستن در سالن ورزشی سرای محله امانیه روز های زوج ساعت 9 شب مناسب برای تمام رده های سنی