دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه شطرنج شادی پری در68


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه:

استاد بزرگ بین المللی مربی بین المللی مربی تیم های ملی ایران

بیشتر
;
شریعتی جنوبی - ( نمایش آدرس ) 021226****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/jcyumu

استاد بزرگ بین المللی مربی بین المللی مربی تیم های ملی ایران