دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه شطرنج آپادانا68


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه:

افزایش تمرکز ، خلاقیت ، پیشرفت تحصیلی

بیشتر
;
آپادانا - ( نمایش آدرس ) 021446****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/KP7iX4

افزایش تمرکز ، خلاقیت ، پیشرفت تحصیلی