دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی آکادمی پرسیا57


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
وکس ، کاراته ، کیک بوکس ، موی تای ، دفاع شخصی کره ای و ژاپنی
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091951****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/BgGdPS

وکس ، کاراته ، کیک بوکس ، موی تای ، دفاع شخصی کره ای و ژاپنی