دوره فعال در نیکارو ندارد

آکادمی اسکیت کوثر87


زمینه فعالیت:

اسکیت


مدیریت آموزشگاه:
زیر نظر آموزش و پرورش منطقه ۱۳ آموزش تضمینی از مبتدی تا حرفه ای (از ۳ تا ۶۰ سال) زیر نظر مربیان و داوران رسمی فدراسیون اسکیت
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 0۲۱۷۷۱****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/2DSX4y

زیر نظر آموزش و پرورش منطقه ۱۳ آموزش تضمینی از مبتدی تا حرفه ای (از ۳ تا ۶۰ سال) زیر نظر مربیان و داوران رسمی فدراسیون اسکیت