دوره فعال در نیکارو ندارد

آکادمی اسکیت پاس224


زمینه فعالیت:

اسکیت


مدیریت آموزشگاه:
آموزش توسط مربی تیم ملی اسکیت ایران نمایندگی کفش اسکیت حرفه ای در خاورمیانه
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091920****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/LOm5Rl

آموزش توسط مربی تیم ملی اسکیت ایران نمایندگی کفش اسکیت حرفه ای در خاورمیانه