دوره فعال در نیکارو ندارد

مدرسه فوتبال آریا بیژن55


زمینه فعالیت:

مدرسه فوتبال


مدیریت آموزشگاه: جناب آقای بیژن طاهری
محل تمرین: نواب،خ محبوب مجاز شهید ربطی
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091221****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/nAew2g

محل تمرین: نواب،خ محبوب مجاز شهید ربطی