دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی استقلال50


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
استخر- سالن رزمی- بدنسازی-سالن کشتی- زمین اسکیت- سالن تنیس روی میز - زمین چمن
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021445****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/iLc4wF

استخر- سالن رزمی- بدنسازی-سالن کشتی- زمین اسکیت- سالن تنیس روی میز - زمین چمن