دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی  ورزشگاه شهداي رضويه62


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
مجموعه ورزشي شهداي رضويه واقع در شهرک رضويه (کاروان سابق) ، داراي يک سالن چندمنظوره ورزشي است که در آن رشته هاي ورزشي مختلفي فعاليت دارد.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021332****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/GebYW1

مجموعه ورزشي شهداي رضويه واقع در شهرک رضويه (کاروان سابق) ، داراي يک سالن چندمنظوره ورزشي است که در آن رشته هاي ورزشي مختلفي فعاليت دارد.