دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی  مجموعه ورزشی پوریای ولی42


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
کشتی، ایروبیک، ژیمناستیک، رشته های رزمی، بسکتبال، والیبال و فوتسال از رشته های مجموعه ورزشی است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021550****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/ycgRFW

کشتی، ایروبیک، ژیمناستیک، رشته های رزمی، بسکتبال، والیبال و فوتسال از رشته های مجموعه ورزشی است.