دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی  مجموعه سپاه سیدالشهدا171


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
هنرهای رزمی نین جوتسو تدریس هنر اصیل نینجوتسو( هنر حرکت پنهانی)
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091238****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/uRoUpG

هنرهای رزمی نین جوتسو تدریس هنر اصیل نینجوتسو( هنر حرکت پنهانی)