دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه شطرنج شهباز (شعبه 2)61


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه:

شعبه 2 برگذاری کلاس های شطرنج

بیشتر
;
عباس آباد - ( نمایش آدرس ) 021887****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/bZtMIX

شعبه 2 برگذاری کلاس های شطرنج