دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه شطرنج هیات شطرنج استان تهران77


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه:

برگذاری کلاس های شطرنج

بیشتر
;
کشاورز - ( نمایش آدرس ) 021889****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.chesstehran.ir

برگذاری کلاس های شطرنج