دوره فعال در نیکارو ندارد

مدرسه فوتبال مدرسه فوتبال شهید باباخانی70


زمینه فعالیت:

مدرسه فوتبال


مدیریت آموزشگاه:
مجموعه ورزشي شهيد باباخاني واقع در جنوب تهران، داراي زمين چمن طبيعي بوده و همه روزه در اختيار علاقه مندان به ورزش فوتبال قرار دارد.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) .****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/dFUUZW

مجموعه ورزشي شهيد باباخاني واقع در جنوب تهران، داراي زمين چمن طبيعي بوده و همه روزه در اختيار علاقه مندان به ورزش فوتبال قرار دارد.