دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی مجموعه ورزشي شهداي غواص54


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
مجتمع شهداي غواص درمنطقه غرب تهران واقع شده و داراي استخر و چندين سالن ورزشي براي رشته هاي مختلف ورزشي است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) .****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/0IEFgi

مجتمع شهداي غواص درمنطقه غرب تهران واقع شده و داراي استخر و چندين سالن ورزشي براي رشته هاي مختلف ورزشي است.