دوره فعال در نیکارو ندارد

ورزشگاه ملت49


زمینه فعالیت:

کشتی


مدیریت آموزشگاه:
ورزشگاه ملت دارای زمین های گوناگون و زمینه های گوناگون ورزشی است. زمین فوتبال، فوتسال، سالن بسکتبال و پینگ پونگ، سالن کشتی، ورزش های رزمی و .. جزء امکانات ورزشی این مجموعه است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) .****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/MHkfkp

ورزشگاه ملت دارای زمین های گوناگون و زمینه های گوناگون ورزشی است. زمین فوتبال، فوتسال، سالن بسکتبال و پینگ پونگ، سالن کشتی، ورزش های رزمی و .. جزء امکانات ورزشی این مجموعه است.