دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان سما (شعبه 1)271


زمینه فعالیت:

انگلیسی


مدیریت آموزشگاه:
آموزشگاه زبان پسرانه سما شعبه 1
مرکز آموزشی و فرهنگی سما در چهار حوزه مهم آموزش عمومی و فرهنگ ، آموزش عالی ، زبان آموزی و اشتغال زایی تلاش و همت فراوان داشته است و اکنون پس از گذشت بیش از ربع قرن تلاش :
در حوزه آموزش عمومی و مدرسه داری :14 آموزشگاه غیرانتفاعی در مشهد و گلبهار با بیش از 3000 دانش آموز از دوره پیش دبستانی تا دبیرستان
در حوزه آموزش عالی و مهارت :یک واحد آموزشكده فنی و حرفه ای با بيش از 2500 دانشجوی مقطع کاردانی ، 35 استاد هیات علمی و تعداد 14 رشته تحصیلی فنی و حرفه ای
در حوزه زبان آموزی :3 آموزشگاه زبانهای خارجی با حدود 400 زبان آموز
در حوزه اشتغال زایی :تعداد 107 نفر پرسنل استخدامی ، 35 عضو هیات علمی استخدامی و حدود 600 استاد و معلم به صورت حق التدریس در مجموعه مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد شاغل هستند
بیشتر
;
قاسم آباد (شهرک غرب) - ( نمایش آدرس ) 051366****** ( نمایش شماره تماس ) http://sama.mshdiau.ac.ir

آموزشگاه زبان پسرانه سما شعبه 1
مرکز آموزشی و فرهنگی سما در چهار حوزه مهم آموزش عمومی و فرهنگ ، آموزش عالی ، زبان آموزی و اشتغال زایی تلاش و همت فراوان داشته است و اکنون پس از گذشت بیش از ربع قرن تلاش :
در حوزه آموزش عمومی و مدرسه داری :14 آموزشگاه غیرانتفاعی در مشهد و گلبهار با بیش از 3000 دانش آموز از دوره پیش دبستانی تا دبیرستان
در حوزه آموزش عالی و مهارت :یک واحد آموزشكده فنی و حرفه ای با بيش از 2500 دانشجوی مقطع کاردانی ، 35 استاد هیات علمی و تعداد 14 رشته تحصیلی فنی و حرفه ای
در حوزه زبان آموزی :3 آموزشگاه زبانهای خارجی با حدود 400 زبان آموز
در حوزه اشتغال زایی :تعداد 107 نفر پرسنل استخدامی ، 35 عضو هیات علمی استخدامی و حدود 600 استاد و معلم به صورت حق التدریس در مجموعه مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد شاغل هستند