كلاس عمومي پینگ پنگ (مبتدي)|آکادمی پینگ پنگ بهان | نیکارو