سه تار با دوتار چه فرقی داره؟ آموزشگاه که سه تار فقط بگه هست ایا؟؟؟؟