زرند هم کلاس شطرنج هست ؟
به من لطفا بهترین زرند رو معرفی کنید

کریم محبی