دوره فعال در نیکارو ندارد

راشد(کاریابی)42


زمینه فعالیت:

مشاوره


مدیریت آموزشگاه:

فنی و حرفه ای راشد(کاریابی)
دفتر مشاوره شغلی و کاریابی آریانا تحت نظارت موسسه آموزشی راشد، به شماره مجوز 912381 فعالیت می کند.

بیشتر
;
بلوار توس - ( نمایش آدرس ) 051376****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.rashed.ir

فنی و حرفه ای راشد(کاریابی)
دفتر مشاوره شغلی و کاریابی آریانا تحت نظارت موسسه آموزشی راشد، به شماره مجوز 912381 فعالیت می کند.